Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2020

valardohaeris
1864 2819 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaPoranny Poranny
valardohaeris
Reposted fromshakeme shakeme viatulele tulele
valardohaeris
1962 8601
Reposted fromstylte stylte viatulele tulele
valardohaeris
Reposted fromKabrioletta Kabrioletta viatulele tulele
valardohaeris
Reposted fromshakeme shakeme viatulele tulele
valardohaeris
9553 acfa 500
Reposted fromshakeme shakeme viatulele tulele
valardohaeris
7158 dbad 500
Reposted fromPoranny Poranny
valardohaeris
3177 d976 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaarrives arrives
valardohaeris
8590 1439 500
Griffith Observatory space merch
Reposted fromikari ikari viaPoranny Poranny

January 11 2020

valardohaeris
valardohaeris
8211 6bab 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagreywolf greywolf
valardohaeris
9654 cf32 500
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viagreywolf greywolf
valardohaeris
8265 682a
Reposted frompiehus piehus viamolotovcupcake molotovcupcake
valardohaeris
Reposted frommangoe mangoe viaotterina otterina
valardohaeris
8248 9cd9 500
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

January 06 2020

valardohaeris
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
valardohaeris
Prawdziwą miłość do kogoś poznaje się właśnie po tym, że pragnie się go na dobre i złe, że jest się gotowym przejść przez wszystko, co straszne i mroczne, by u schyłku dnia nadal być z tą osobą.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromlovvie lovvie viaiblameyou iblameyou
valardohaeris
1680 2724
Reposted frommalice malice viaarrives arrives
valardohaeris
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaarrives arrives
valardohaeris
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl