Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2017

valardohaeris
I coś mieszkało w jej oczach, jakaś dziwna nostalgia, złamanie, skwaszenie.. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty
valardohaeris
valardohaeris
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viamay29th may29th
valardohaeris
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viamay29th may29th
valardohaeris
valardohaeris
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska

July 13 2017

valardohaeris
8048 8226 500
valardohaeris
3257 639c 500
Reposted fromTeardrops Teardrops viaiblameyou iblameyou
2864 1edc 500

Kretzulescu Palace, Bucharest (by Dominuz)

valardohaeris
6306 ef87
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
5577 925d
Reposted fromarwen arwen viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
1519 c154 500
Reposted frommalinowowa malinowowa viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
1390 257e 500
Reposted fromoutline outline viafoods foods
valardohaeris
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
valardohaeris
2685 352d
Reposted fromhirngulasch hirngulasch viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
9361 a0b6
Reposted fromSandora Sandora viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
Całym swoim jestestwem mówiła "nie" temu światu. Wyglądem, manierami, językiem, inteligencją. Była niemym wyrazem, że tkwimy w bagnie i w bzdurze, a można żyć inaczej.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
2756 e11a 500
3330 3683
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaPoranny Poranny

July 12 2017

valardohaeris
8132 e8a1 500
Reposted frompapaj papaj viakokoloko kokoloko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl