Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2018

valardohaeris
0836 82c1 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viacrispybones crispybones
valardohaeris
7562 e4bc
Reposted fromsmeagowl smeagowl viacrispybones crispybones
valardohaeris
2554 932b 500
Reposted frompierdolony pierdolony viacrispybones crispybones
valardohaeris

June 09 2018

valardohaeris
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaxmonroex xmonroex
valardohaeris
8586 e99b 500
Reposted fromnonecares nonecares viaxmonroex xmonroex

June 05 2018

valardohaeris
2683 f7bf 500
valardohaeris
valardohaeris
4622 5909
Reposted fromTLC2 TLC2 viamichalc michalc

May 27 2018

valardohaeris
6872 f44e
J. A.
valardohaeris
0060 33db 500
Reposted frommademoiselle-j mademoiselle-j viastrzepy strzepy
valardohaeris
9773 771b
Reposted fromheroes heroes viajointskurwysyn jointskurwysyn
3376 b03e 500
1796 f941
Reposted fromunco unco viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
Teraz nie pora myślec o tym, czego ci brak. Lepiej pomyśl. co możesz zrobić z tym, co masz
— Ernest Hemingway
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
valardohaeris

May 26 2018

valardohaeris
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski

May 24 2018

valardohaeris
valardohaeris
3365 835d 500
Reposted fromtfu tfu viaPaseroVirus PaseroVirus
valardohaeris
8887 9c92
Reposted fromnutt nutt viamy-anxieties my-anxieties
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl