Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

valardohaeris
Nie ma sensu wierzyć w to, co się widzi, jeśli widzi się tylko to, w co się wierzy.
— "Malfetto, Mroczne Piętno" Marie Lu
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty
valardohaeris
5882 ff92
Reposted fromexistential existential viaPoranny Poranny
valardohaeris
valardohaeris
1890 1cdb
valardohaeris
0140 a3db
Ewa Lipska
valardohaeris
4311 3af8
Reposted fromPawi Pawi viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
5052 1915 500
Reposted frominzynier inzynier viaPoranny Poranny
valardohaeris
2508 cc00 500
Reposted fromoutoflove outoflove viajointskurwysyn jointskurwysyn
valardohaeris

This is just my edit but I fucking love this

"I just need a person" or "I just used a person"

I feel like the original way you read it says something about you.

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamefir mefir
valardohaeris
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viamefir mefir
valardohaeris
1134 a30e
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
0055 481e
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viajointskurwysyn jointskurwysyn
valardohaeris
Reposted fromposzum poszum viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 17 2018

valardohaeris
..cudze szczęście łatwiej zauważyć niż swoje.Wszędzie dobrze,gdzie nas nie ma...Poza tym ilu ludzi,tyle szczęść.Dla jednego szczęście to wór pełen pieniędzy,dla drugiego zdrowe dzieci,a dla trzeciego to,że codziennie rano oczy otwiera.
— Anna Ficner-Ogonowska: "Alibi na szczęście"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
valardohaeris
9688 e530
Reposted fromincentive incentive viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
0157 d7b5
Reposted fromlaj laj viagdziejestola gdziejestola
valardohaeris
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia.
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna.
— xalchemic.soup.
Reposted fromxalchemic xalchemic viafreeway freeway
valardohaeris
6354 894a 500
Reposted fromkaiee kaiee viaBabson Babson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl