Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2019

valardohaeris
valardohaeris
0040 d029 500
Reposted frompunisher punisher viavanite vanite
valardohaeris
7677 df82 500
Reposted fromslodziak slodziak viatulele tulele
5541 a887
Reposted fromtwice twice viatulele tulele
valardohaeris
Reposted frombluuu bluuu viatulele tulele
valardohaeris

February 21 2019

valardohaeris
1573 93cb 500
Reposted fromfungi fungi viaRedHeadCath RedHeadCath
valardohaeris
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viadygoty dygoty
valardohaeris
valardohaeris
1714 d5bb 500
Reposted fromsavatage savatage
valardohaeris
1611 8534 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viazie zie
valardohaeris
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna vialiliowadusza liliowadusza
3376 d877
Reposted frombrumous brumous vialiliowadusza liliowadusza
valardohaeris
4839 5f2f
Reposted fromEtnigos Etnigos vialiliowadusza liliowadusza
valardohaeris
0496 0833
Reposted fromgreensky greensky vialiliowadusza liliowadusza
valardohaeris
6812 5846
Reposted fromInnominate Innominate vialiliowadusza liliowadusza
valardohaeris
1248 1cd6
Reposted fromzielono zielono vialiliowadusza liliowadusza
valardohaeris
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted from1923 1923 vialiliowadusza liliowadusza
valardohaeris
8175 d74d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
valardohaeris
8179 fbce 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl