Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

valardohaeris
Nie zabieraj dziecku kamieni spod nóg, bo gdy dorośnie, potknie się o ziarenko piasku.
— Autor nieznany
2654 e54e
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg vialav lav
valardohaeris
6617 80ad
valardohaeris
0616 09c0 500
valardohaeris
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viabzdura bzdura
valardohaeris
4225 2381 500
byle do Wigilii...
valardohaeris
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Mistrz i Malgorzata
Reposted fromtwice twice viamoth-into-flame moth-into-flame
valardohaeris
valardohaeris
1108 c0ee 500
Reposted fromoll oll viamoth-into-flame moth-into-flame
valardohaeris
valardohaeris
2126 51e3 500
Reposted frommoth-into-flame moth-into-flame
valardohaeris
4852 097f
Reposted frommoth-into-flame moth-into-flame
valardohaeris
3369 c0f4 500
valardohaeris
4739 9b2b 500
Reposted fromrol rol viabzdura bzdura
valardohaeris
2170 9cb4 500
Reposted fromrazemosobno razemosobno viabzdura bzdura
valardohaeris
4868 0578 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
2972 033d

Are you Jaime/Brienne af? [insp.]

valardohaeris
The sky calls to us—show the world we hear the call on April 22. #MarchForScience #ScienceIsUniversal
Reposted fromscience science viabalu balu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl