Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

4114 ee21 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaiblameyou iblameyou
valardohaeris
Metafory są rzeczą niebezpieczną.
Z metaforami nie należy igrać.
Miłość może się narodzić z jednej metafory.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viacytaty cytaty
valardohaeris
2429 226b
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny
valardohaeris
2753 cfa2 500
Reposted fromszerszer szerszer viagdziejestola gdziejestola

August 14 2019

valardohaeris
1361 13aa
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamefir mefir
valardohaeris
(...) gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj "Anna Karenina"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
valardohaeris
Kiedy Twój głos wewnętrzny krzyczy: "zrób to w ten sposób" albo "nie rób tego" - zaufaj intuicji.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
valardohaeris
9975 d9ff 500
Reposted fromcontigo contigo viaPoranny Poranny

August 08 2019

valardohaeris
Każdy z nas jest kimś niepowtarzalnym. Nie czyń siebie samego przedmiotem kompromisu, bo jesteś wszystkim, co masz.  
— Janis Joplin, dziś strzał w dziesiątkę.
Reposted byaurinko aurinko

August 06 2019

valardohaeris
By lepiej poznać ludzi
wystarczy tylko raz
zrobić coś wbrew ich woli.
— Woody Allen
valardohaeris
6713 3708
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viamefir mefir
valardohaeris
8752 0a32 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
valardohaeris
7995 aa82 500
Reposted fromMtsen Mtsen viamefir mefir
valardohaeris
8870 e801
Reposted fromexistential existential viamefir mefir
valardohaeris
1322 e1fd 500
Reposted fromnyaako nyaako viamefir mefir
valardohaeris
1414 441f 500
Reposted fromtfu tfu viamefir mefir
valardohaeris
7345 bfb0 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viamefir mefir
valardohaeris
9771 05eb 500
Reposted fromnutt nutt viamefir mefir
valardohaeris
9738 3042 500
trick or treatment
Reposted fromlooque looque viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl